Kancelaria oferuje obsługę prawną klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w sprawach:

– bieżąca obsługa prawna klienta (analizy umów, transakcji, ofert, sporządzanie opinii, udział w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych i pojednawczych);

– sporządzanie dokumentów związanych z prowadzoną działalnością: umów i pism (w tym reklamacji i wezwań);

– sporządzanie i doradztwo w zakresie spraw spadkowych i dziedziczenia, przygotowywanie testamentów;

– doradztwo konsumenckie i w zakresie ochrony konkurencji, sporządzanie wystąpień do przedsiębiorców oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

– doradztwo w sprawach z zakresu prawa nieruchomości i prawa mieszkaniowego, postępowań dotyczących zasiedzenia nieruchomości, służebności, eksmisji oraz ochrony naruszonego posiadania;

– reprezentacja przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi (przygotowanie strategii procesowej, sporządzanie pozwów, wniosków, odwołań, apelacji, zażaleń, oraz zastępstwo procesowe podczas rozpraw i posiedzeń);

– windykacja – dochodzenie należności – przedsądowa i sądowa, w tym w ramach elektronicznego postępowania upominawczego oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;

– przygotowywanie dokumentów i pism: regulaminów, wypowiedzeń, porozumień;

– reprezentacja przed sądami, Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

– doradztwo przy tworzeniu nowych podmiotów prawnych (dobór formy prawnej, przygotowanie umów i statutów) oraz obsługa już utworzonych w zakresie prowadzenia dokumentacji korporacyjnej (protokoły zgromadzeń, uchwały, regulaminów zarządów i rad nadzorczych) oraz doradztwo w zakresie łączenia, przejmowania i likwidacji istniejących podmiotów;

– przygotowywanie i nadzorowanie transakcji nabycia nieruchomości, udziałów i akcji;

– reprezentacja wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, sporządzanie zgłoszeń wierzytelności i bieżące nadzorowanie postępowań upadłościowych;

– doradztwo organom spółek oraz członkom zarządów w zakresie bieżącej działalności spółki, analizy ryzyk prawnych, tworzenie rozwiązań biznesowych;

– doradztwo w zakresie ochrony konkurencji, sporządzanie i opiniowanie regulaminów sklepów internetowych oraz podobnych działalności, prowadzenia sporów przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

– doradztwo w zakresie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego;

– sporządzanie analiz i informacji prawnych;

– reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi (sporządzanie wniosków, odwołań, skarg przed sądami administracyjnymi);

– analiza prawnopodatkowa zaistniałych albo przyszłych zdarzeń, sporządzanie opinii i informacji prawnych oraz wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej;

– reprezentacja przed organami administracji podatkowej oraz sądami administracyjnymi;